29 August

5.1. Imfashanyigisho

5.2.Inshamake

Ingurube ihaka amezi 3, ibyu.mweru 3, iminsi 3 : iminsi 114-116.
Ingurube ihaka irangwa n’ibimenyetso bigenda bihinduka uko yegereza kubwagura.
Umworozi mwiza akwiye kubimenya kugirango arusheho kwita ku ngurube ye.
Ingurube nziza yafashwe neza ibwagura ibibwana byibura 10 ku nshuro imwe, kandi ibwagura 2 mu mwaka.
5.3. Intego z’isomo
Umaze kwiga iri somo, agomba kuba ashobora:
-  Kumenya ingurube ihaka;
-  Kwita ku ngurube ihaka;
-  Kumenya igihe ingurube yegereje kubwagura;
-  Kumenya niba ingurube ibwagura nta ngorane;
-  Kumenya ingurube yakitse no kuyifasha;
-  Kwita ku ngurube imaze kubwagura;
-  Kwita kutubwana tukivuka.
5.4. Isuzumabumenyi
-  Wabwirwa n’iki ko ingurube ihaka?
-  Ni gute bita ku ngurube ihaka ?
-  Bafata bate ingurube imaze kubwagura?
-  Bafata bate utubwana tumaze kuvuka?

5.5. Sobanukirwa n’uburyo ingurube ihaka, ibwagura, yonsa.
5.1. Guhaka kw’ingurube
 Ibimenyetso by’ingurube ihaka
Ingurube ihaka bayibwirwa n’uko mu gihe cya nyuma yo kuyibangurira igaragaza ibimenyetso bikurikira:
-  Itongera kurinda;
-  Ituje;
-  Amabondo yayo agenda yongera umubyimba uko iminsi igenda yegera kubwagura;
-  Amabere agenda yiyongera impande zose;
-  Mu minsi yegereje kubwagura, amabere azana umuhondo;
-  Inda y’amaganga irabyimba maze igatendera igihe kubwagura byegereje;
-  Yongera ibiro,
Uko ingurube yimye igafata, yiyongeraho ibiro, yamara kubwagura, ikabitakaza. Amatungo afashwe neza yiyongeraho byibuze ibiro 23-34 uko yimye igafata.
Ubwo bwiyongere bw’ibiro buterwa n’impamvu enye zikurikira:
• Gukomeza gukura ku zibwagura bwa mbere,
• Kongera ibiro byatakaye yonsa ku zongera kubwagura,
• Kongera ibiro bijyana no guhaka,
• Ibiro by’abana bakiri mu nda.
Uko inshuro zo guhaka ziyongera, niko ibiro by’inyongera bigenda bigabanuka.
Inshuro yo guhaka Guhaka kwa 1 Guhaka kwa 2 Guhaka kwa 3 Ibikurikira
Ibiro by’inyongera 30-40 15-25 0-10 0
Uko yongera ibiro mu gihe ihaka, ni nako ibitakaza imaze kubwagura.
 Uko bafata ingurube ihaka
Ingurube ihaka igomba gufatwa neza, ikarindwa icyayihungabanya kugirango itaramburura.
Muri icyo gihe cyose, ingurube iba ikeneye indyo nziza kandi ihagije cyane cyane mu minsi ibanziriza kubwagura, aho iba ikeneye ibyubaka umubiri byo gukuza ibibwana.
Igomba kugirirwa isuku kandi ikabona icyarire cyumye/cyumutse, gifite isuku kandi cyinshi.
Ingurube ihaka igomba kurindwa indwara cyane cyane bayiha ibinini by’inzokamu kwezi kwanyu ko guhaka, banayitera umuti w’uburondwe igihe ari ngombwa.
 Ingaruka zo gufata nabi ingurube ihaka :
Iyo ingurube ihaka ifashwe nabi, ibwagura ibibwana bikeya (hari udupfira mu nda n’utuvuka dupfuye).
Umubare w’intangangore zivubuka (25) urenze kure umubare w’ibibwanabivuka. Bivuga ko hari amagi menshi atageza igihe cy’ivuka.
Ibi biterwa ahanini n’indwara ndetse n’impamvu zinyuranye zirimo no gufata nabi ingurube ihaka bikurikira
• Impamvu zinyuranye
-  Indyo ifite ibitera imbaraga birengeje igipimo,
-  Ubushyuhe bwinshi,
-  Kurwana : Cyane cyane mu minsi 13 ya mbere yo guhaka, kuko amagi aba atarafata muri nyababyeyi: ingurube yongera kurinda mu gihe gisanzwe.
• Amagi yangirika mbere yo kuvuka bitewe n’indwara zinyuranye.

Share:

Recent Courses

Kugaburira ingurube

29 August 2018

Ikiraro cy’ingurube

29 August 2018

Uko wakorora ingurube

14 August 2018

Popular Courses

Ikiraro cy’ingurube

29 August 2018

Uko wakorora ingurube

14 August 2018

Kugaburira ingurube

29 August 2018