5.1. Imfashanyigisho 5.2.Inshamake Ingurube ihaka amezi 3, ibyu.mweru 3, iminsi 3 : iminsi 114-116. Ingurube..

Know more

4.1.Imfashanyigisho 4.2 Inshamake Inyagazi y’ingurube ya kijyambere yafashwe neza itangira kurinda ifite amezi 6..

Know more

3.1. Imfashanyigisho 3.2. Inshamake Ingurube irya byose: ibyatsi, ibisigazwa byo mubuhinzi n’ibyo mu gikoni,..

Know more

2.1. Imfashanyigisho 2.2. Inshamake Ingurube zorowe neza ziba mu biraro. Ibyo bituma zitazerera ngo zandure..

Know more

Iriburiro Ingurube ni itungo ry’inyamabere ritagira ubwoya, igizwe n’umutwe ufite amaso mato n’amatwi ashinze cyangwa..

Know more

1.1. Imfashanyigisho 1.2. Inshamake Iyo umworozi ashaka icyororo cy’ingurube cyangwa iyo bagena agaciro k’itungo..

Know more